سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدصادق زمانی – عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دلیر ناصرآبادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فواد معزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

اشتراکات فرهنگی در نواحی مرزی اهمیت مضاعفی در ایجاد زیرساختهای لازم برایتوسعه مناسبات مرزی دارد بررسی و شناخت علمی و دقیق شرایط مکانی – فضایی نواحی مرزی با توجه به پارامترهای مختلف فیزیکی، اقتصادی و فرهنگی می تواند راه گشای حل بسیاری از موانع گردد و سرعت توسعه را در روندی مطلوب و پایدار قرار دهد. هدف مقاله حاضر بررسی نقش ابعاد فرهنگی با تاکید بر اشتراکات فرهنگی در توسعه پایانه مرزی باشماق مریوان است روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای اسنادی و بررسی های میدانی منطقه مورد مطالعه بازارچه های مرزی باشماق واقع در مریوان است که در مجاورت کشور بحران زده عراق واقع گردیده مردمان دو طرف مرز شامل کردهای ایران و عراق هستند که دارای پیوندهای فرهنگی دیرینه ای می باشند پیوندهای دیرین در دو طرف مرز نیاز به بررسی های علمی در ابعاد مختلف دارد. در تحقیق حاضر به سبب شرایط خاص منطقه و لزوم توجه به موضوع با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه داده ها و اطلاعات مرتبط با اشتراکات فرهنگی استخراج و طبقه بندی گردید سپس با کمک نرم افزار آماری SPSS به تحلیل یافته های تحقیق پرداخته شد نتایج تحقیق نشان میدهد اشتراکات فرهنگی بین مردمان دو منطقه در بسط بازارچه مرزی باشماق نقش بسیار مثبتی ایفا نموده است