سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
بهزاد بقاپور –
امیر نجات –

چکیده:

دراین مقاله چند جمله ای های هرمیتی به عنوان توابع پایه درفرمولبندی گالرکین گسسته برای شبیه سازی جریان سیلا غیرلزج تراکم پذیر معرفی می کردند درابتدا المان مرجع مرتبه چهارهرمیتی تشکیل شده و سپس مرتبه دقت بصورت تتوانی به المان پایه اضافه می رگدد بدین منظور توابع مرتبه بالا به گونه ای ارایه می گردند که خاصیت لاگرانژی را برای مقدار تابع و مشتق اول آن درگره ها و وجوه المان ارضا نمایند فرمولبندی ارایه شده برای شبکه باسازمان با المان های چهاروجهی می باشد برای محاسبه عبارت جابجایی در وجوه المان از شار عددی رو استفاده شده است انتگرال گیری گوسی نیز برای محاسبه جمله باقیمانده به کارگرفته شدها ست درنهایت قابلیت شبیه سازی جریان با توابع هرمیتی به عنوان حل عددی مرتبه بالا مورد بررسی قرارمیگیرد.