سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم بلاغی اینالو – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانه، دانشگاه جامع امام حسین)ع( دانشکده و پژ
محمدعلی دهنوی – استادیار، دانشگاه جامع امام حسین)ع( دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی گر
اسماعیل بلاغی اینالو – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانه، دانشگاه جامع امام حسین)ع( دانشکده و پژ

چکیده:

در این مقاله یک فرمولاسیون پیشرانه جامد مرکب حاوی ناانو ذرات آلومینیوم تهیه گردید بخشی از ذرات للومینیوم یا اندااه میکرو که در پیشرانههای جامد متداول یکارمیروند یا ذرات نانو للومینیوم جایگزین گردید وهاثیر اندااهی ررا نانو للومینیوم یر خواص عملکردی پیشرانه ازجمله سرعت سوزش مورد مطالعه و یررسی قرار گرفتخ اا نمونههای حاصل هستهای دانسیته و سرعت سوزش و همچنین عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی SEM گرفته شدخ وجایگزینی نانو ررا للومینیوم یه جای ذرات آلومینیوم با اندازه میکروتغییر محسوسی دردانسیته ایجاد نکرد نتایج بدست امده ازسرعت سوزش نشانداد که به کارگیری ذرات نانوآلومینیوم درمقایسه با ذرات با اندازه میکرونموجب بهبود سرعت سوزش پیشرانه میگردد.