سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه میرحاج – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
امیرحسین الهامی راد –
راضیه نیازمند –
محمد آرمین –

چکیده:

دراین مطالعه عصاره چای سبز با مقادیر متفاوت افزودنی تحت فرمولاسیون قرارگرفت و بهترین فرمول توسط ارزیابی حسی به روش هدونیک انتخاب شد جهت ارزیابی تغییرات شیمیایی و میکروبی فرمول انتخابی پس از تولید پاستوریزه شده و در داخل ظروف PET بسته بندی گردید و سپس به مدت ۷۰ روز دردمای یخچال و محیط نگهداری شد آزمونهای شیمیایی شامل بریکس اسیدیته قند PH قدرت ا حیا کنندگی و ترکیبات فنولی و آزمونهای میکروبی شامل کپک مخمر شمارش کلی باکتریهای هوازی مزوفیل باکتریهای مقاوم به اسید لاکتیک و باکتریهای مقاوم به اسید انجام گرفت نتایج حاصل از آزمونهای شیمیایی نشان داد که صفات مورد مطالعه دردماییخچال بهتر حفظ شدند. نتایج حاصل از آزمونهای میکروبی حاکی از آن بود که فرمولاسیون تولید شده از پایداری مناسبی درهر دو دمای یخچال و محیط دارد بطوریکه هیچ گونه رشد میکروبی تعیین نگردید.