سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، گروه معماری،

چکیده:

روند کنونی مصرف منابع طبیعی باعث ایجاد مخاطرات جدی برای ادامه حیات بشری شده است و واضح میباشد که این روند نمیتواند ادامه یابد و در زمینه های مختلف میباید راهکارهایی ارائه گردد. شهرها بعنوان مهمترین محل نمود فعالیتهای انسانیبیشترین سهم را در تخریب و مصرف منابع طبیعی دارند. با توجه به چند بعدی بودن مقوله توسعه پایدار و همچنین شهر، لزوم توجه به ابعاد مختلف موضع حس میگردد. پایداری شهرها فقط مربوط به حوزه مسائل محیطی نمیباشد و عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز دارای نقش مهمی میباشند. یکی از عوامل مهم دیگر، ارتباط بین شکل و فرم فیزیکی شهر و پایداری میباشد که در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و پیشنهادات و الگوهایی در این خصوص ارائه شده است. این مقاله بصورت تحلیلی و تطبیقی در پی بررسی شاخص های عمده طرح شده در فرم شهر پایدار و عوامل موثر و متاثر آن بوده و ضمن بررسی فرمهای مطرح شده و محاسن و معایب آنها، انطباق این گونه طرحها و تئوریها با شرایط کشورمان را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد و در انتها راهکارهایی ارائه خواهدگردید