سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سید هادی میررکنی – استاد دانشگاه تهران
زهرا رضائی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه فناوریاطلاعات به عنوان محورتوسعه بطور مستقیم و غیرمستقیم برتمامی عرصهها و سطوح حیات فردی و اجتماعی بشر اثراتی گسترده و عمیق داشته است. این آثار در کلیه زمینههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیت مشهود میباشد، به گونهای که شیوه زندگی، کار، تفریح و تعامل اجتماعی انسانها متحول گردیدهاست. به عنوان مثال، آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی، کار و اشتغال از راه دور، کسب و کار و تجارت الکترونیکی وابستگی به زمان و مکان را کم رنگ نمودهاست. در این پژوهش سعی داریم، تأثیرات به کارگیری فناوری اطلاعات را در دولت و شهر قشم الکترونیک در بستر امنیت سازی بررسی نماییم. این پژوهش را می توان از لحاظ دستهبندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری دادهها (طرح تحقیق)، از نوع تحقیقات کیفی محسوب نمود که به روش پیمایشی اجرا شدهاست. در حقیقت، تحقیق حاضر از نظر پژوهش کاربردی و کیفی میباشد و از نظر روش مورد استفاده این روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب میشود که از نوع روش دلفی دستهبندی میگردد. مدیران با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی قادر خواهند بود که به طور موثر، فعالیتها را هماهنگی و کنترل نمایند و نیاز به دوایر ستادی و تعداد زیادی از مدیران میانی را کاهش دهند. فناوریاطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابستهاند. بدون فناوریاطلاعات و وسایل برقراری ارتباطات، ارتباط در سطح بینالمللی و بین افراد غیر ممکن خواهد بود. فناوری اطلاعات، ماشین کار تلقی میشود و ارتباطات محصول آن است. فناوریاطلاعات بالقوه میتواند مشکلاتی را حل کند که ارائه کمکهای مالی، تجاری و سرمایه- گذاری موجب حل آنها نمیشود. تحولات آینده، مدیران راهبردی را در مقابل تصمیم بسیار مهمی قرار میدهد: چگونگی هماهنگی با تحولات و برنامهریزی بلندمدت برای سرمایهگذاری در فناوریاطلاعات و ارتباطات اما مهمتر از آن آمادهسازی جامعه و بویژه نیروی انسانی شاغل در سازمانها نسبت به پذیرش این تحولات و تحقق برنامههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظام های اطلاعاتی مدرن و پیچیده، اطلاعات جمعآوریشده از پدیدههای دنیای عملکرد برون، درون و میان سازمانی را در ابعاد گستردهای برای مدیران مهیا میسازند تا آنها بتوانند تصمیمات راهبردی صحیحی اتخاذ و برنامه های کلان خود را اجرا کنند.