سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدهادی میررکنی – استاد دانشگاه تهران
زهرا رضائی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه بطور مستقیم و غیرمستقیم برتمامی عرصه ها و سطوح حیات فردی و اجتماعی بشراثراتی گسترده و عمیق داشته است این آثار درکلیه زمینه های سیاسی فرهنگی اقتصادی و امنیت مشهود می باشد به گونه ای که شیوه زندگی کارتفریح و تعامل اجتماعی انسانها متحول گردیده است به عنوان مثال آموزش الکترونیکی دولت الکترونیکی کارواشتغال از راه دور کسب و کار وتجارت الکترونیکی وابستگی به زمان و مکان را کم رنگ تر نموده است دراین پژوهش سعی داریم تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات را دردولت و شهر الکترونیک بررسی نماییم این پژوهش را م یتوان از لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها طرح تحقیق از نوع تحقیقات کیفی محسوب نمود که به روش پیمایشی اجرا شده است درحقیقت تحقیق حاضر از نظر پژوهش کاربردی و کیفی می باشد و از نظر روشمورد استفاده این روش جز تحقیقات پیمایشی محسوب میش ود که از نوع روش دلفی دسته بندی می گردد مدیران با استفاده از سیستم های اطلاعاتی قادر خواهند بود که بطور موثر فعالیت ها را هماهنگی و کنترل نمایند و نیاز به دوایر ستادی و تعدادزیادی از مدیران میانی را کاهش دهند.