مقاله فرصت ها و چالش های نظام برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با نحله های انحرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: فرصت ها و چالش های نظام برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با نحله های انحرافی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله نحله های انحرافی
مقاله سازمان تبلیغات
مقاله برنامه ریزی و محصولات فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی امیری سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مطهری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این مقاله شناسایی فرصت ها و چالش های نظام برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با نحله های انحرافی است. سوال اصلی مقاله آن است که نظام برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با نحله های انحرافی با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه است؟
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی محسوب می گردد که برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. با تعیین شاخص به طراحی پرسشنامه ها در راستای سوالات تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با دو روش توصیفی و استنباطی و از طریق تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها به اثبات و یا رد فرضیه ها پرداخته شده است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری، داده های خام جمع آوری شده از پرسشنامه طبقه بندی و با استفاده آمار توصیفی در جدول و نمودار نشان داده شد و از طریق آمار استنباطی فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: دستاوردهای این پژوهش در قالب ۹ فرضیه گردآوری و تدوین می شود. نتایج نهایی حاصله از پژوهش نشان دهنده این مطلب است که: در بخش حمایت حاکمیت، در بخش برخورداری سازمان از یک برنامه استراتژیک، بخش ابزار ها و روش ها آگاهی سازمان برای مقابله با نحله های انحرافی منابع موجود حضور سازمان در فضای مجازی ضعیف ارتباط و تعامل سازمان با دیگر دستگاه ها متوسط نظر به اینکه از ابزار های سنتی دستاوردهای سازمان در موضوعات آموزشی، تولید محصولات فرهنگی از ظرفیت های نسبتا بالایی برخوردار است و می بایست بهبود یابد.