سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحسن بنی فاطمه – عضو کمیته ملی GIS توزیع برق توانیر

چکیده:

همانندهرپدیده دیگری سیستم اطلاعاتجغرافیایی GIS و استقرار کامل آن دارای تهدیدهایی استکه کمابیش شرکتهای برق با آن روبرو هستند ازطرفی GIS درشرکت های توزیع برق فرصت های یگانه ای برای دستیابی سریع به داده های فنی مکان محور بوجود می آورد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نزدیک به چهاردهه است که مورد بهره برداری قرارگرفتها ست و بیش از یک دهه است که استقرار ان درشرکت های توزیع برق ایران شروع شده است و باتمام فرازوفرودها حرکت خلاقانه ای بسیاری دراین زمینه انجام شده است صنعت توزیع برق کشورمان با احساس نیاز به استفاده از GIS بهعنوانی ک ابزار سعی کرده است از آن درزمینه های مختلف استفاده نماید هرچندتاکنون نتوانسته بطور کامل از ظرفیت های GIS استفاده نماید عدم تعریف درست از GIS و جایگاه آن باعث شده علیرغم فعالیت های گسترده و خلاقانه دراین حوزه تمامی کارها به صورت مقطعی بوده و همانند سیستم اطلاعات جغرافیایی درسایرسازمان ها درصنعت برق نیز با پیوستگی ارگانیک و زاینده ای روبرو نباشیم . واکاوی دلایل این امر مبحث مفصلی است و درادامه سعی شده است براسا ستجربیات موجود به آن پرداخته شود دراین مقال سعی خواهیم کرد با بررسی اهمیت GIS درصنعت برق با تعریف خدماتی آن و نقد جایگاه فعلی فرصت هایی که GIS برای شرکت های توزیع به وجود می آورد را به همراه تهدیدهایی که درراه عملیاتی شدن و استفاده کامل از ظرفیت های آن وجود دارد بررسی شود.