مقاله فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حسابداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حسابداری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرصت طلبی
مقاله پنهان کاری
مقاله محافظه کاری و حسابرسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش رابطه ارزش های فرهنگی حسابداری و فرصت طلبی در ۲۳۹ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی را بررسی می نماید. هدف این مقاله شناسایی میزان تمایل حسابرسان به ارزش های فرهنگی حسابداری و هم چنین شناسایی سطح فرصت طلبی میان آن ها است. هدف دیگر این آن است تا رابطه بین ارزش های فرهنگی حسابداری را با میزان فرصت طلبی در حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار دهد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. آزمون فرضیه با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه انجام شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد میزان فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حرفه گرایی و رعایت یکنواختی در میان حسابرسان شاغل در هر دو بخش سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی یکسان است، اما ارزش های فرهنگی پنهان کاری و محافظه کاری در هر دو بخش متفاوت است. هم چنین شواهد پژوهش تایید می نماید که رابطه ای مثبت میان ویژگی اخلاقی فرصت طلبی و ویژگی فرهنگی تمایل به پنهان کاری در حسابرسان هر دو بخش وجود دارد. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که میزان تمایل به پنهان کاری در حرفه حسابرسی متاثر از فرصت طلبی و رتبه شغلی حسابرسان است.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش وضعیت نامناسب ارزش های فرهنگی و اخلاقی حرفه حسابرسی در بازار حسابرسی کشور را نمایان می سازد. شواهد این پژوهش تایید می نماید که جامعه حسابداران رسمی با چالش های جدی در حوزه ارزش های فرهنگی و اخلاقی روبرو است.