سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدرضا ناهیدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد،
مهناز حسین پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبری

چکیده:

امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. بابکارگیری استراتژی توسعه صادرات، کشورها می توانند به رشد تولید ملی و در نتیجه افزایش اشتغال دستیابند. تأکید بر تولید ملی با توجه به ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران در راستای اهداف مذکور و همچنین جهت حل مسائل ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، بویژه در برهه ی کنونی حائزاهمیت می باشد. توسعه سرمایه گذاری و رونق صادرات غیرنفتی عامل مؤثری در تحقق اهداف تولید ملی بویژه در امر افزایش اشتغال، سرمایه گذاری و رونق تولید اولیه است. در همین رهگذر نقش علم و دانش در اقتصاد بهدلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه فناوری و دانش به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. دانش اکنون به عنوان نیروی محرکه تولیدوتوسعه ی اقتصادی برشمرده می شود و این مسأله منجر به تمرکزی تازه بر نقش اطلاعات، فناوری و یادگیریدر عملکرد اقتصادی شده است. لذا در این مطالعه نیز با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خود توضیح برداریVAR) به بررسی اثرات بهره وری عوامل تولید، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد صادرات غیر نفتی کشور در طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۵۰ پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی تأثیر پذیری صادرات غیر نفتی از عوامل مذکور را مورد تائید قرار داده و توجه به این عوامل در رابطه با سیاستهای تجاری را روشن می سازد.