سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدهادی میررکنی – استاددانشگاه تهران
زهرا رضائی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه بطور مستقیم و غیرمستقیم برتمامی عرصه ها و سطوح حیات فردی و اجتماعی بشراثراتی گسترده و عمیق داشته است این آثار درکلیه زمینه های سیاسی وفرهنگی اقتصادی و امنیت مشهود می باشد به گونه ای که شیوه زندگی کارتفریح و تعمل اجتماعی انسان ها متحور گردیده است به عنوان مثال آموزش الکترونیکی امنیت دولت الکترونیکی کارواشتغال از راه دور کسب وکار و تجارت الکترونیکی وابستگی به زمان و مکان را کم رنگتر نموده است دراین پژوهش سعی داریم تاثیرات به کارگیری فناوری اطلاعات را دردولت و شهر الکترونیک بررسی نماییم این پژوهش را میتوان ازلحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها طرح تحقیق ازنوع تحقیقات کیفی محسوب نمود که به روش پیمایشی اجرا شده است درحقیقت تحقیق حاضر ازنظرپژوهش کاربردی و کیفی می باشد و از مدیران با استفاده از این روش جزئتحقیقات پیمایشی محسوب میشود که هاز نوع روش دلفی دسته بندی میگردد مدیران با استفاده از سیستم های اطلاعاتی قادرخواهند بود که بطور موثر فعالیت ها را هماهنگی و کنترل نمایند و نیاز به دوایر ستادی و تعدادزیادی از مدیران میانی را کاهش دهند.