سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا علی مددی – عضو هیئت علمی،گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب ،

چکیده:

توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در همه زمان هاست که در دهه های اخیر مورد توجه روزافزون جوامع قرار گرفته است.رهیافتی که رو به سوی آینده دارد و مجموعه ای از عوامل مختلف پیچیدگی زندگی بشری را اعم از اقتصاد ، اجتماع، فرهنگ و محیط زیست را مورد توجه قرار می دهد.این رویکرد نگاه ویژه ای به شهر ها به عنوان سیستمی مهم در عرصه زیست کره دارد و شاخص های گوناگونی را برای توسعه پایدار شهری ارائه می دهد.از طرفی شهر های دارای پیشینه تاریخی که دارای بافت های قدیمی در ساختار خود هستند، اکثرا با موضوع فرسودگی این بافت ها و کاهش پاسخدهی آنها برای شرایط و کیفیات زندگی امروز مواجه هستند.این پژوهش با بررسی معیارها و راه حل های ارائه شده برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و با بهره جستن از بافت قدیم شهر کرمانشاه به عنوان نمونه موردی ، به چالش بین معیار های توسعه پایدار شهری و فرسودگی بافت های قدیمی می پردازد.پژوهش حاضر بر پایه اسناد و اطلاعات گردآوری شده میدانی و کتابخانه ای ،با بررسی توصیفی- تحلیلی ، ضمن جمع بندی معیارهای توسعه پایدار شهری ، راهکارهایی کاربردی را در جهت رفع چالش پیشِرو پیشنهاد می دهد.