سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
محمدرضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
سیدحسن گلمایی – دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی ساری
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف پژوهش کنونی تأثیر تهویه بر کاهش صدمات کاویتاسیون بر بتن بوده است ابتدا به بررسی کاویتاسیون در انواع سریزها ( بلند، پله کا نی، تونلی) پرداختیم و از شاخص کاویتاسیون برای توضیح این پدیده در سریزها استف اده کردیم بدین منظور در آزمایشی سه قالب بتن را با ترکیبات مختلف و نسبت اختلاط متفاوت اما دارای وزن یکسان به کار بردیم پس از تأثیر ک اویتاسیون به مدت پنج دقیقه مجدداً هر سه قالب را وزن کردیم سپس همین آزم ایش را با انجام تهویه مناسب و تغییر عدد کاویتاسیون تکرار کردیم نتایج نشان داد که با تغییر عدد کاویتاسیون فشار در منطقه کاویتاسیون افزایش یافته و بر میزان غلظت هوا افزوده شده است که این امر باعث کاهش چشمگیر کاویتاسیون و در نتیجه موجب ک اهش صدمات ح اصل از تأثیر آن بر بتن شده است.