سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
کورس خوشبخت – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
مینا آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
سجاد رحیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژیک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده عل
یعثوب حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژیک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده عل
مهدی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

درنتیجه فعالیت های صنعتی انسان مقدارزیادی ازخاکهارا الوده تر کرده است ازانجای یکه موادنفتی آب گریز هستند بیشتر درخاک باقی مانده و سبب آلودگی خاک می شوند نفت خاک ترکیبی ازهیدروکربن های الیفاتیک و اروماتیک است که برای اندازه گیری آن درخاک ازاصطلاح کل هیدروکربن های نفتی استفاده می شود موادنفتی موجود درخاک باعث ایجاد اثرات مضربرموجودات زنده درخاک می شود که از آن جمله می توان به کاهش نفوذ آب درخاک و کاهش رشد گیاه اشاره کرد درگذشته روشهای شیمیایی و فیزیکی برای رفع آلودگی خاک به کارگرفته می شدند هر کدام ازا ین روشها دارای معایبی نیز هستند فرایند گیاه پالایی روشی است که ازسال ۱۹۹۱ شروع شده و درآن از گیاهان برای رفع آلودگی درخاک ها استفاده میشود.