سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه ندیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
بهاره شعبانپور – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

فراورده های کوک چیل غذاهای با حداقل فراوری هستند که با روشهای حرارت دهی ملایم و بهدنبال آن با سرد شدن به منظور نگهدار یو توزیع محدود فراوری می شوند سردسازی همراه با روشهای با حداقل فراوری از قبیل حرارت دهی می تواند تازگی را درحفظ و راحتی را دریک مقداری از فراورده ها ایجاد کند صرفنظر از راحتی و تازگی محبوبیت غذاهایکوک چیلبه علت این است که مصرف کنندگان این غذاها را نسبت به غذاهای منجمد و غذاهایی که سریع آماده می شوند مغزی تر درنظر می گیرند فرایند کوک چیل یک سیستم غذا است که برروی پختن کامل غذا و به دنبال آن سردسازی سریع و نگهداری دردمای پایین کنترل شده دربالای نقطه انجماد ۳-۰ و حرارت دهی کامل بعدی توسط مصرف کننده قبل از مصرف پایه گذاری شده است دراین مطالعه فرایند کوک چیل و ویژگیهای آن را بررسی می کنیم.