سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین – استاد یار گروه بیابان زدائی، دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استاد یار دانشگاه سمنان

چکیده:

بخش های مختلف فعالیت های کشاورزی مانند تولید محصولات زراعی، جنگلداری، دامپروری و ماهیگیری متاثر ازمتغیر ها و پارامتر های مختلفی از جمله عوامل اقلیمی و هواشناسی، شرایط و ویژگی های خاک، تنوع و تعدد ارقاممختلف گیاهی و مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی می باشد. در راستای ارزیابی تلفات ناشی از کار با کمباین، مسئله ی تنظیم های بهینه کمباین در مزارع استان ، به عنوان یکمشکل حاد فرا روی کشاورزان و بخش مکانیزاسیون استان قرار گرفته است. با توجه به اینکه کمباین جاندیر بیشترین کاربرد در مزارع برنج دارد، بدین منظور تحقیقی با هدف ارائه یک راهکار مناسب با تنظیم های بهینه دستگاه کمباینجاندیر مدل ۵۹۹ درقالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب بلوک های تصادفیدر سه تکرار در مزرعهای آزمایشی مرکز آموزش جهاد کشاورزی بر روی واریته طارم انجام شد. و تیمارهای آزمایشی عبارتند از: سرعت پیشروی کمباین در سه سطح ۳،۳/۵ و ۴ کیلومتر برساعت(کرت اصلی سرعت کوبنده درسه سطح ) ۶۵۰ ، ۷۵۰ و ۸۵۰ دور در دقیقه کرت فرعینتایج تجزیه داده ها در سال اجرای طرح نشان دادکه اثر سرعت کوبنده در سه سطح با سه تکرار در هر سطح با ۵ و ۱% احتمال بر افت انتهای کمباین معنی دار بوده است. جدول مقایسه میانگین داده ها ، در رطوبت ۱۰-۱۲ در صد -دانه و سرعت کوبنده ۰۹۶ دور بر دقیقه، افت انتهای کمباین در حد استاندارد بوده و در حدود ۱% میباشد. در دورهای دیگر افت در کمباین به طور چشمگیری افزایش یافته است . می توان چنین نتیجه گرفت که نتایج این مطالعه برایتفسیر و طبقه بندی داده های سنجش از دور نیز می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.