سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید گشتاسب – استادیار دکتری علوم محیط زیست دانشگاه محیط زیست کرج

چکیده:

قرارگرفتن مناطق ساحلی درحد واسط دریا و خشکی گرچه باعث می شود که این مناطق از تنوع و غنای بیولوژیکی هر دو سیستم دریایی و خشکی بهره مند شوند اما از سوی دیگر درمعرض تهدید آلودگی ها و عوامل مخرب هر دو سیستم نیز قرار میگیرند مناطق ساحلی درمعرض تخلیه مستقیم مواد از رودخانه ها رواناب های سطحی و ذهاب اراضی دور از ساحل مواد خروجی صنعتی خانگی و بسیاری دیگر از مواد الاینده کشتی ها قرار دارند بعلاوه تمام اکوسیستم های منحصر بفرد این مناطق نظیر بسترهای علفی دریایی آبسنگهایم رجانی و جنگلهای مانگرو در اثر فشار جمعیت و فعالیت های توسعه در روندی تخریبی قرار دارند و منابع فیزیکی و زیستی آنها درحال تهی شدن است استفاده پایدار از منابع مستلزم آن استکه برخی از مناطق به ویژه فورماسیون های برجسته آن بصورت طبیعی و یا حداقل به حالت کمتر دست خورده حفظ شوند حفاظت زیست گاه های حیاتی برای ذخایر آبزیان حفظ و نگهداری از تنوع ژنتیکی سیما و منظرهای برجسته و بهره مندی از تمام میراثهای ساحلی دریایی مستلزم آن استکه این مناطق تحت عناوین مختلف در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت با درجات حفاظتی مختلف تحت مدیریت قرار گیرند. فرایند شناسایی و انتخاب مناطق حفظا شده ساحلی و دریایی را می توان بخشی از فرایند طرحریزی مناطق حفاظت شده ساحلی دریایی به شمار آورد. طرح ریزی درهر دو عرصه خشکی و دریایی تا حدودی روند یکسانی طی می کنند.