سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر دمای دو مرحله ای و همچنین روش آماده سازی محصول برروی زمان و آهنگ خشک شدن انگور بیدانه سفید مورد بررسی قرارگرفت خشک شدن به دو صورت انجام گرفت یکی با دمای ثابت ۵۰و۶۰و۷۰و۸۰ درجه سانتیگ راد و دیگری با دمای دو مرحله ای برای انجام کار نمونه ها تحت دمای ۸۰ درجه سانتی گراد قرارگرفته و پس از رسیدن رطوبت محصول به ۵۰درصد دما به ۵۰و۶۰و۷۰درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرد روش آماده سازی محصول نیز درچهارسطح بدون آماده سازی آماده سازی با آب داغ آماده سازی با کربنات پتاسیم ۵،%و۰/۴% روغن زیتون و آماده سازی با هیدروکسید سدیم ۰/۵% انجام گرفت نتایج بدست آمده نشان داد که پارامترهای دما و آماده سازی محصول اثرات معنیداری برزمان و متوسط آهنگ خشک شدن دارند. زمان خشک کردن انگور با دمای دو مرحله ای نسب به خشک کردن با دمای ثابت کمتر شده و دربعضی از آماده سازی ها تا ۶۱ درصد کاهش می یابد بیشترین و کمترین انرژی فعالسازی نیز بهترتیب بین ۴۰۶۵/۶ و ۳۰۱۵/۸ کیلوژول برکیلوگرم تعیین شد.