سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر صفرنژاد – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بهنام طهماسب پور –

چکیده:

امروزه توجه به کشاورزی پایدار و چگونگی تحقق آن از مسائل روز کشاورزی می ب اشد دراین راستا این مقاله نیز با هدف بررسی این فرایندگذار تهیه و تدوین شده است روش تحقیق اسنادی بوده از منابع تعداد داخلی و خارج یدر آن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که دراین فرایند گذار توجه به دانش بومی و ارتقا فعالیت های اقتصادی کشاورزان و توجه به پایدار یتولید اقتصادی و زیست محیطی از اهمیت زیادی برخوردار است این کارمهیا نمی شود مگر آنکه با بازارهای کشاورزی توجه بنماییم و از طرفی از طریق آموزش بتوان کشاورزان را به این تغییر ترغیب نمود.