سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مرضیه مومنی سروستانی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
محمدعلی مروتی شریف آباد – دانشیار گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
ابوالفضل برخورداری فیروز آبادی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
حسین فلاح زاده – دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

این پژوهش از نوع تحلیلی – مقطعی است که با هدف تعیین وضعیت فرایند ارزیابی کنار آمدن خودکارآمدی ، کارآمدی پاسخ و هزینه درک شده و ارتباط آن با وضعیت رانندگی ارائه می گردد جامعه مورد مطالعه ۳۷۹ نفر از افراد ۱۹ ساله و بالاتر شهر یزد می باشد که بروش خوشه ای تصادفی از جمعیت تحت پوشش ۱۰ مرکز بهداشتی – درمانی انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که شامل اطلاعات دموگرافیک و مقیاسهای خودکارآمدی کارآمدی پاسخ و هزینه درک شده رانندگی ایمن برای سنجش فرایند ارزیابی کنار آمدن و نیز بخش تخلفات عمدی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر بود که بصورت خودگزارشی تکمیل می گردید دراین پژوهش تفاوت معناداری از لحاظ خودکارآمدی و کارآمدی پاسخ برحسب وضعیت تاهل هزینه درک شده برحسب جنس و وضعیتتاهل مشاهده شد. P<0.05 همچنین به لحاظ خودکارآمدی کارآمدی پاسخ و هزینه درک شده برحسب سابقه تصادفات و جریمه ها در طول یکسال گذشته اختلاف معناداری مشاهده گردید. P<0/05.