سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجتبی شریف نژاد – مربی،شهرسازی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای)
زهرا برزگر بیوکی – دانشجو،شهرسازی

چکیده:

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده از مهمترین اقداماتی است که درسالهای اخیر جزء اولویت های توسعه شهری شهرداریهای کشور و سایر نهادهای مرتبط بیان شده است ازطرفی وسعت و موقعیت مکانی این بافت ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن از طرف دیگر موجب شده تا اغلب طرح های نوسازی پس ازتهیه و تصویب دچار رکود اساسی درمرحله اجرا شده بطوریکه امار نشان میدهد حدود ۱۵ درصد از پیشنهادات فیزیکی طرح ها اجرایی شده است ازاین نظر درسالهای اخیر استفاده از مشارکت مردمی به عنوان رویکرد نوین درراستای ارتقای تحقق پذیری طرح های بافت فرسوده مطرح شده است از این رو درتحقیق سعی شده است جهت تحقق هدف اصلی که دستیابی به فرایندی برای جلب مشارکت مردم دربازه زمانی تهیه طرح تا جرا می باشد ادبیات نظری موضوع و موانع و شرایط مختلف تحقق مشارکت برای تحقق پذیری طرح های شهری بررسی شود و درمرحله نخست فرایند مذکور پیشنهاد و مرحله بعدی لازم است با طراحی گامهای اساسی این فرایند و اجرای آن درمحله پشت باغشهر یزد میزان تاثیر گذاری فرایند پیشنهادی برگرایش مردم به مشارکت سنجیده شود.