سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشیار
مجید رشیدی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سعید عباس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه ماشینهای کشاورزی
محسن حنیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه ماشینهای کشاورزی

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر روشهای آماده سازی و آبگیری در دماهای مختلف برروی زمان و آهنگ خشک شدن انگور بیدانه قرمز مورد بررسی قرارگرفت. روشهای آماده سازی محصول در چهار شکل گوناگون شام لاستفاده از آب داغ، کربنات پتاسیم ۵% و ۰/۴% روغن زیتون، هیدروکسید سدیم ۰/۵% و شاهد بدون کاربرد هر نوع محلول انجام گرفت درروش دو مرحله ای ابتدا نمونه ها تحت دمای ۸۰ درجه سلسیوس قرارگرفته و پس از رسیدن رطوبت محصول به ۵۰ درصد دما به ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس کاهش پیدا کرد نتایجبدست آمده نشان داد که روشهای آماده سازی و دماهای آبگیری از محصولات اثرات بسیار معنی داری بر زمان و آهنگ خشک شدن دارند. زمان خشک شدن انگور در روش اماه سازی با هیدروکسید سدیم ۰/۵% تا میزان قابل م لاحظه ای کاهش یافت از سوی دیگر زمان لازم برای خشک کردن انگو ردر دو دمای مختلف نسبت به دمای ثابت ۶۷ درصد کمتر گردید.