سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا قدم پور – عضو هیئ تعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

بیان و محاسبه خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه های پیچانرودی که دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به رودخانه های مستقیم می باشند یکی از مسائل چالش برانگیزی است که از نظر محققین مختلف را به خود جلب کرده است به منظور بیان خصوصیات هندسی رودخانه های پیچانرودی تاکنون پارامترهای متفاوتی مطرح گردیده ولیکن با توجه به تغییرات زیاد این رودخانه ها در پلان همچنان نیازبه وجود پارامتری که بتواند به عنوان شاخصی مناسب برای بیان تغییرات در طول مسیر رودخانه از ابتدا تا انتها در پلان باشد احساس می گردد با توجه به آنکه درهندسه فراکتالی منحنیهای موجود در صفحه دارای بعدی بین ۱ تا ۲ بوده و تغییرات منحنی باعث تغییر بعد آن در صفحه بین خط مستقیم با بعد ۱ و صفحه کامل با بعد ۲ می شود لذااینگونه به نظر می رسد که بعد فراکتالی می تواند شاخص مناسبی برای بیان تغییرات رودخانه های پیچانرودی در پلان بوده و به عنوان پارامتر هندسی جدید وارد مدلهای ریخت شناسی رودخانه های پیچانرودی گردد. تحقیقات اخیر در رابطه با بعد فراکتالی نشان داده که این بعد برای رودخانه های پیچانرودی در محدوده خاصی می باشد و لذا این گونه به نظر میر سد که این بعد می تواند شاخصی برای تفکیک رودخانه های پیچانرود شاخه ای و مستقیم باشد دراین تحقیق محاسبه بعد فراکتالی در بازه پیچانرودی از رودخانه حله با استفادها ز روش تغییرات محاسبه گردیده و با نتایج سایر رودخانه های پیچانرودی مقایسه گردیده است.