مقاله فرایند «میان هشت» در زبان فارسی: بافت آوایی یا شرایط ساخت واژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: فرایند «میان هشت» در زبان فارسی: بافت آوایی یا شرایط ساخت واژی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرایندهای واجی
مقاله افزون
مقاله میان هشت
مقاله هجاآرایی
مقاله همخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی فرایند میان هشت در زبان فارسی می پردازد. میان هشت نوعی فرایند افزون است که طی آن یک واج به یک واژه اضافه می شود. میان هشت در زبان فارسی به دو گونه میان هشت همخوان و میان هشت واکه بروز می یابد که در این مقاله در مورد هر دو گونه میان هشت بحث شده است. ضمن بررسی داده ها و ارائه دو فرضیه متفاوت و بررسی آن ها، این نتیجه به دست می آید که در زبان فارسی فرایند میان هشت همخوان، فرایندی اجباری برای تبدیل ساخت هجایی نامطلوب به ساخت مطلوب است و با کاربرد ده همخوان بنا بر شرایط ساخت واژی، نحوی و آوایی میان دو واکه صورت می گیرد. اما میان هشت واکه در واژه های فارسی اصیل فرایندی اختیاری و سبکی است که برای آسانی تلفظ و خوش آهنگی به کار می رود. این فرایند در واژه های قرضی برای شکستن خوشه همخوانی آغاز واژه به کار می رود تا ساخت واژه منطبق بر قواعد هجاآرایی زبان فارسی شود.