سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تهران
محمد نوع پرست – استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران
سیدضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از بررسی امکان فرآوریکانسنگ لاتریتی کم عیار نیکلبا روش های ثقلی و مغناطیسی ارائه شده است.نمونه مورد مطالعه از اولین ذخیره لاتریتی نیکل دار کشور در استان فارس تهیه و مورد مطالعات کانی شناسی قرار گرفت. آنالیز نشان داد نمونه حاوی ۰/۸۸%نیکل، ۲۹/۸۹%آهن و ۰/۰۶%کبالت میباشد. از روش فاکتوریل کامل برای طراحی آزمایش ها استفاده شد. آزمایشهای ثقلیدر ابعاد ۱۰۰ میکرون با جداکننده مولتی گراویتی موزلیانجام شد و تاثیر ۳ پارامتر دبی آب خوراک، دبی آب شستشو و شیب جداکننده مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های مغناطیسی نیز با جدا کننده مغناطیسی تر شدت پایینو با بررسی ۲پارامتر شدت جریان و دبی آب خوراک انجام پذیرفت. نتایج نشان داد جدایش ثقلیدرفرآوری نیکلموفقیتی به همراه نداشت. بررسی نتایج آزمایش های مغناطیسی نشان دهندهتواناییاین روش در پرعیارسازی نیکل بود.در دبی آب خوراک ۵L/min و شدت جریان ۱ آمپرجدایشمغناطیسی باعث افزایش عیار نیکلکنسانترهتا ۱/۹۵%شد در حالی که بازیابی آن ۱۵ % بود. بر اساس نتایج حاصل می توان پیشنهاد داد قبل از فرآوری هیدرومتالورژیکی یا پیرومتالورژیکی، امکان پرعیارسازی اولیهنمونه با روش مغناطیسی وجود دارد