سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه مکوندی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز -گروه مامایی -اهواز – فرهنگشهر – دان
عبدالمجید امام –
شیرین زرگر –

چکیده:

عفونت های سرویکوواژینالCervicovaginal) از جمله شایعترین علل عمده ای است که زنان را به کلینیکهای زنان و مراکزبهداشتی سوق می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی عفونت های سرویکوواژینال در نمونه های پاپ اسمیر و ارتباط آن با متغیرهایی مانند سن و روش های پیشگیری از بارداری انجام شد. این پژوهش مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع مفطعی بود که درنیمه اول سال ۱۳۸۹ در شهر اهواز انجام شد. تعداد ۱۳۵۳ گزارش پاپ اسمیر با نمونه گیری خوشه ای از آزمایشگاه های پاتولوژی سطح شهر اهواز جمع آوری و وارد مطالعه شد. اطلاعات مربوطه وارد نرم افزار آماریSPSS نسخه ۱۵ شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت بین سن و ابتلا به عفونتها یا التهاب سروبکس ارتباطی یافت نشد. ارتباط معنی داری بین نوع و میزان عفونت، میزان التهاب و سن افراد وجود نداشت. بین استفاده از روش های پیشگیری از بارداری و گزارشات مربوط به عفونتهای سرویکوواژینال P<0/0001 یا التهاب P<0/0001 ارتباط آماری معنی دار یافت شد بر اساس یافته های این مطالعه شیوع عفونت های سرویکوواژینال در گزارشات پاپ اسمیر۱۰/۴% می باشد که با استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ارتباط دارد.