سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو مهدوی بیله سوار – کارشناسی ارشد بیماری شناسی
وحید سروی مغانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
فرهاد مهدوی بیله سوار – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط برخی ازویژگیهای مهم فیزیکوشیمیایی خاک نظیر PH هدایت الکتریکی EC بافت خاک درصد کربن الی خاک میزان پتاسیم خاک میزان فسفرقابل دسترس نفوذپذیری پایداری خاکدانه و میزان کادمیم خاک با فراوانی جمعیت قارچی صورت پذیرفت پس ازتقسیم بندی مناطق مورد بررسی به ۴ناحیه اقدام به تهیه ۴۳ نمونهمرکب خاک ازمناطق مورد نظر شد نتایج تجزیه و تحلیل آماری برروی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک و ارتباط آن ها با فراوانی جمعیت اسپوری قارچهای میکوریزآربوسکولار نشان داد که رابطه همبستگی بین شاخص هدایت الکتریکی EC ،) PHدرصد فسفرقابل دسترس خاک درصد پتاسیم و درصد کربن آلی با میانگین تعداداسپورهای قارچی منفی بود.