سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمداله کرمی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال،
سپیده امین خاکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال، ۵- هیئت علمی
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال،
لیلا زارع، – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال

چکیده:

آفات و بیماری های سیب زمینی به دلیل اهمیت این زراعت در سبد غذایی انسان به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل بیماریزا قادرند بر روی، داخل و همراه غده منتقل و موجب انتشار پاتوژن ها و آلودگی گردند. بذر مورد نیاز سیب زمینی کشور از PVY طریق تولید داخلی و واردات تامین می شود. ویروس ها از مهمترین پاتوژن های بذرزاد این محصول بوده و ویروس های در مزارع سیب زمینی گسترش جهانی داشته و خسارت حدود ۱۰ الی ۸۰ درصد برای ویروس های فوق گزارش شده PLRV و است که در صورت آلودگی مرکب با سایر ویروس ها، خسارت ممکن است افزایش یابد. درمجموع از ۵۹۹ نمونه غده که طی سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹ از مزارع تولید بذر نمونه برداری گردیده بود درآزمایشگاه سلامت بذر و نهال بر روی ۶۳ نمونه غده ۵۲ درصد نمونه ها از / انجام گردید. در طول سه سال بررسی، ۳ PLRV و PVY 10 درصد، با الیزا آزمون ویروس های / معادل ۵ و PVY نظر آلودگی ویروسی سالم بوده و مابقی به یک یا هر دو ویروس آلوده بودند. از تعداد نمونه های مورد آزمون ۰ به / ۸ درصد و ۱۳ / ۹۰ درصد سالم برآورد گردیدند. متوسط آلودگی نمونه ها معادل ۴ / ۵۲ درصد و ۵ / به ترتیب ۵ ،PLRV و PVY ترتیب برای ویروس های فوق ثبت شد. بالاترین آلودگی در یک نمونه معادل ۸۰ درصد در سه سال پژوهش به ویروس و PVY در یک نمونه دیگر محاسبه گردید. با توجه به چگونگی گسترش ویروس های PLRV برابر ۲ درصد به ویروس باید حساسیت بیشتر نشان داده و در استاندارد ملی کشور پس از محاسبه ریسک آفت میزان تحمل تعریف و اعلام گردد. PLRV با توجه به ضرورت دقت نظر در رابطه با عوامل بذرزاد که قادرند در شرایط مزرعه در سطح وسیع پراکنده شده و در اثر اپیدمی شرایط بحرانی را بر جامعه تحمیل نمایند و همینطور با عنایت به استرین های مختلف ویروس های فوق که از اهمیت خاص برخوردار است، تهدیدهای بیولوژیکی می تواند از طریق حجم واردات به کشور اتفاق بیفتد.