سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صمداله کرمی، – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
سپیده امین خاکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال، ۵- هیئت علمی
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال،
لیلا زارع، – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال

چکیده:

سیب زمینی یکی از زراعت های بسیار مهم به دلیل قرار در جیره غذایی انسان می باشد. عوامل بذرزاد قادرند با بذر به انحاء مختلف و در شکل های متفاوت، بر روی بذر، داخل بذر یا همراه آن منتقل و منتشر گردند. تدوین استاندارد ملی کشور مبتنی بر مطالعات داخلی از اهمیت ویژه برخوردار است. قارچ ریزکتونیا بر جوانه، ساقه و استولون های در حال رشد تاثیر گذاشته و باعث مرگ بافت آلوده می شود. ۵۶۰ نمونه غده بذری جمع آوری گردیده در رابطه با وجود یا عدم وجود عوامل ۸۵ درصد به نوعی از آلودگی / ۱۴ درصد عدد نمونه غده سالم و ۲ / بیمارگر بذرزاد مورد بررسی قرار گرفتند که معادل ۸ ۴۷ درصد ) عدد ) برابر ۲۶۴ Rhizoctonia solani برخوردار بودند. تعداد نمونه غده های بذری آلوده به پاتوژن بذرزاد ۹ درصد برای سه سال، با بالاترین متوسط آلودگی برابر / نمونه غده برآورد گردید. متوسط آلودگی بذور به قارچ فوق ۰۷ ۱۶/۸۶ درصد برای سال ۱۳۸۸ محاسبه شد. بالاترین میزان آلودگی غده در نمونه بذر در دو مورد و برابر ۱۰۰ درصد آلودگی به ثبت رسید. با عنایت به سطح مجاز آلودگی توافق شده به قارچ بذرزاد فوق در استاندارد ملی بذر کشور ضروری است که موازین کنترل و گواهی بذر و همینطور ضوابط بهداشت با در نظر گرفتن اکولوژی و بیولوژی عامل بیماری مد نظر قرار گرفته و عملیاتی گردد.