مقاله فراوانی گروه های خونی ABO و Rh در جمعیت اهداکنندگان خون استان گلستان در سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: فراوانی گروه های خونی ABO و Rh در جمعیت اهداکنندگان خون استان گلستان در سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراوانی
مقاله گروه های خونی
مقاله سیستم گروه خونی ABO
مقاله فاکتورهای Rh
مقاله اهداکنندگان خون
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی میرمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بنی عقیل سیدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: بلخی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: توزیع گروه های خونی ABO و Rh در مناطق مختلف جغرافیایی، نژاد و قومیت های مختلف متفاوت می باشد، این مطالعه به منظور بررسی فراوانی گروه های خونی ABO و Rh در جمعیت اهداکنندگان استان گلستان در سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی، بر روی اهداکنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون استان گلستان طی سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ انجام شد. گروه خون هر اهداکننده به دو روش سلولی (Cell type) و سرمی (Back type) برای گروه خونی ABO و روش سلولی برای Rh، طبق دستورالعمل استاندارد انتقال خون ایران تعیین شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری Minitab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد فراوانی گروه های خونی A، B،O  و AB در جمعیت اهداکنندگان گلستان به ترتیب %۳۶٫۷۲، %۳۰٫۰۲، %۲۵٫۲۸ و %۸٫۰۲ بود، بیشترین و کمترین گروه خونی Rh مثبت به ترتیب O و AB و در گروه خونی Rh منفی نیز به ترتیب O و AB بود. فراوانی Rh مثبت %۸۹٫۸۶ و Rh منفی %۱۰٫۱۴ گزارش شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که توزیع فراوانی گروه های خونی در اهداکنندگان طی سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۵ به ترتیب A، B،AB  و O بوده است و تغییر معناداری در توزیع فراوانی گروه های خونی ABO طی این سال ها مشاهده نشده است.