مقاله فراوانی کم شنوایی حسی- عصبی در نوزادان مبتلا به زردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: فراوانی کم شنوایی حسی- عصبی در نوزادان مبتلا به زردی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم شنوایی حسی- عصبی
مقاله نوزادان
مقاله هیپربیلروبینمی
مقاله پاسخ شنوایی ساقه مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی نژاد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سیرتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تازیکی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان بارانک
جناب آقای / سرکار خانم: علائی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هیپربیلی روینمی یکی از مشکلات شایع در دوران نوزادی است که می تواند اثرات توکسیسیته بالقوه ای بر روی دستگاه عصبی نوزادان از جمله راه های شنوایی داشته باشد. باتوجه به اینکه نقص شنوایی اثرات بسیار منفی بر تکامل گفتار، زبان و شناخت بر جای می گذارد، هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بروز کم شنوایی حسی- عصبی در نوزادان هیپربیلروبینمی بستری شده در مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان در سال ۱۳۹۱ بود.
مواد و روشها: در این مطالعه طولی، ۲۲۳ نوزاد با هیپربیلروبینمی که غربالگری OAE نرمال در بدوتولد داشتند، به روش نمونه گیری غیرتصادفی، انتخاب شدند و مورد پیگیری قرار گرفتند. تمام نوزادان در بدو ورود به مطالعه و قبل از ترخیص با استفاده از دستگاه AABR، تحت شنوایی سنجی قرار گرفتند و با ABR تائید شدند.
یافته ها: میانگین سن نوزادان در زمان بستری، ۳٫۸۴±۴٫۵۸ روز و %۵۵٫۶ آن ها مونث بودند. میانگین وزن زمان تولد، ۳۴۳۱±۲۱۸ گرم و میانگین سن حاملگی، ۳۹±۱٫۳ هفته بود. سطح سرمی بیلی روبین تام در %۶۱٫۴ نوزادان، بین  12-20 mg/dLو در %۳۸٫۶ آن ها، بالاتر از ۲۰ mg/dL بوده است. %۱۳٫۰، فتوتراپی معمولی، %۷۲٫۶، فتوتراپی شدید دریافت کردند و %۱۴٫۳، تعویض خون شدند. در مجموع، در بدو ورود ۸ نفر (%۳٫۶) نوزادان، اختلال در AABR داشتند، که در بررسی های بعدی ۷ نفر بهبود و ۱ نوزاد همچنان مختل باقی ماند و از سایر بیماران با AABR نرمال بدو بستری در پیگیری ۶ نفر دچار اختلال ABR شدند. در نهایت ۷ نفر (%۳٫۱) کاهش شنوایی دائمی داشتند. بین کم شنوایی و سطح سرمی بیلی روبین تام و مجموع نتایج AABR مختل بدو بستری و نهایی، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05) اما با متغیر جنسیت و نوع زایمان اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد هیپربیلی روبینمی در دوره نوزادی، موجب کاهش شنوایی حسی- عصبی می گردد، لذا غربالگری مستمر، در نوزادان باهیپربیلروبینمی ضروری به نظر می رسد.