مقاله فراوانی پلی مورفیسم در جایگاه های INT4، D543 و ۳’UTR ژن NRAMP-1 افراد مسلول و سالم زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۲ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: فراوانی پلی مورفیسم در جایگاه های INT4، D543 و ۳’UTR ژن NRAMP-1 افراد مسلول و سالم زاهدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله پلی مورفیسم
مقاله NRAMP-1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرپورفریور تقی
جناب آقای / سرکار خانم: نادری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوهری پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: ژن NRAMP-1 پروتئینی را کد می کند که باعث مرگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می شود. وقتی موتاسیون در این ژن رخ دهد استعداد ابتلای فرد به سل می تواند تحت تاثیر موتاسیون های این ژن قرار گیرد.
هدف: مطالعه به منظورمقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن
NRAMP-1 در افراد مسلول و سالم شهر زاهدان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه همه گیرشناسی مولکولی در سال ۱۳۹۱ بر روی تمام بیماران مسلول تایید شده (۸۲ نفر) و ۱۵۰ نفر از افراد سالم انجام شد که به دلیلی غیر از بیماری سل به بیمارستان بوعلی زاهدان مراجعه کردند. پس از انجام
PCR، محصولات حاصله با آنزیم های با اثر محدود AvaII, FokI, ApaI تیمار شدند و از پلی مورفیسم طولی قطعه های حاصله (RFLP) برای تعیین پلی مورفیسم ژن NRAMP-1 استفاده شد. برای تجزیه تحلیل آماری از آزمون های فیشر و آمار توصیفی استفاده شد.
یافته ها: الگوی هتروزیگوت در
INT4، D543 و ۳’UTR افراد سالم شایع تر از بیماران و الگوی هموزیگوت این نواحی در بیماران شایع تر از افراد سالم بود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد افراد با موتاسیون نوع هموزیگوت نسبت به افراد هتروزیگوت، شانس بیش تری برای ابتلا به سل دارند.