مقاله فراوانی و شدت علائم یائسگی و ارتباط آن با عوامل فردی در زنان سنین قبل و بعد از یائسگی شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: فراوانی و شدت علائم یائسگی و ارتباط آن با عوامل فردی در زنان سنین قبل و بعد از یائسگی شهر اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی علائم
مقاله بعد از یائسگی
مقاله قبل از یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتری شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زاده حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرحسینی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: بسطامی آراسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یائسگی، یکی از وقایع طبیعی زندگی زنان است، اما برخی علائم آن به اندازه ای شدید است که بر فعالیت های عادی روزانه افراد تاثیر منفی می گذارد. ابزارهای مختلفی جهت اندازه گیری و ارزیابی علائم یائسگی وجود دارند. یکی از این ابزارها، مقیاس درجه بندی شده یائسگی (MRS) می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و شدت علائم یائسگی در زنان سنین قبل و بعد از یائسگی با استفاده از ابزار MRS و ارتباط آن با عوامل فردی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۵۱۲ نفر از زنان سنین قبل و بعد از یائسگی در شهر اهواز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه MRS بود. پرسشنامه MRS شامل ۱۱ علامت مربوط به یائسگی در سه حیطه جسمانی، روانی و ادراری- تناسلی می باشد که با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت سنجیده می شوند. این پرسشنامه برای تمام نمونه ها به وسیله مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های آماری تی و آنووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۳۴۴ نفر (
%۶۷٫۲) از افراد، یائسه و ۱۶۸ نفر (%۳۲٫۸) غیر یائسه بودند. امتیاز کلی MRS برابر با ۲۳٫۱۲±۸٫۹۶ بود که در دو گروه افراد غیر یائسه و یائسه تفاوت معناداری نشان داد (P<0.0001). شایعترین علامت مرتبط با یائسگی در زنان یائسه (%۷۱٫۶) و غیر یائسه (%۶۲٫۵)، دردهای عضلانی و مفاصل بود. شدیدترین شکایت نیز در هر دو گروه یائسه (%۲٫۷۹±۱٫۴۷) و غیر یائسه (%۲٫۳۰±۱٫۲۹) مربوط به دردهای عضلانی و مفاصل بود. بین امتیاز کلی MRS و متغیرهای تحصیلات (p=0.01 در زنان یائسه و p<0.0001 در زنان غیر یائسه)، درآمد (p=0.002 در زنان یائسه و p=0.04 در زنان غیر یائسه)، سیگار کشیدن (p=0.01 در زنان یائسه) و ورزش (p=0.001 در زنان غیر یائسه) ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: شایعترین و شدیدترین علامت مربوط به یائسگی در زنان یائسه و غیر یائسه، مربوط به دردهای عضلانی و مفاصل بود. زنان ورزشکار، غیر سیگاری و زنان با تحصیلات و درآمد بالاتر، امتیاز MRS بهتری داشتند.