مقاله فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی زخم های سوختگی جداشده از یک مرکز سوختگی در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۳۴ تا ۱۱۴۰ منتشر شده است.
نام: فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی زخم های سوختگی جداشده از یک مرکز سوختگی در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت های باکتریایی
مقاله بخش سوختگی
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی زاده وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت های باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی و عوامل مسبب آن ها مهم ترین چالش مراکز سوختگی است. اطلاعات به روز از عوامل باکتریایی عفونت و الگوی مقاومت ضد میکروبی آن ها نقش مهمی در کنترل و درمان تجربی عفونت های سوختگی دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی عوامل باکتریایی موثر در ایجاد عفونت در زخم های سوختگی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های مورد بررسی بود.
روش ها: در یک مطالعه ی توصیفی در یک بازه ی زمانی ۵ ماهه ۲۲۷ نمونه از عفونت زخم های سوختگی بیماران بستری در بیمارستان سوختگی شهر اصفهان، بررسی شدند. شناسایی ایزوله ها با استفاده از تست های بیوشیمیایی مرسوم انجام شد. حساسیت دارویی جدایه ها با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شد.
یافته ها: ۵۷٫۷ درصد نمونه ها مربوط به مردان و ۴۲٫۳ درصد از نمونه ها مربوط به زنان بود. سودوموناس آئروژینوزا با فراوانی ۴۴٫۶۹ درصد، شایع ترین میکروارگانیسم جداسازی شده بود. اسینتوباکتر با فراوانی ۱۸٫۱ درصد و استافیلوکوکوس آرئوس با فراوانی ۱۱٫۱ درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. بر اساس نتایج حاصل از آنتی بیوگرام، ۸۱ درصد از ایزوله ها دارای مقاومت دارویی چندگانه (Multiple drug resistance یا MSR) بودند.بیشترین مقاومت ایزوله ها نسبت به آنتی بیوتیک کوتریماکسازول مشاهده شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده ی تغییر در فراوانی عوامل باکتریایی جداشده از زخم های سوختگی به ویژه افزایش در فراوانی جدایه های اسینتوباکتر و نیز سطوح بالای مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها بود. بنابراین استراتژی هایی برای کنترل پراکندگی سویه های دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه و شیوه های نوینی جهت درمان عفونت های سوختگی باید اتخاذ شود.