مقاله فراوانی وزن غیر طبیعی زمان تولد در کودکان ۱۵-۵ ساله آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی کاشان طی سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۰۰ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: فراوانی وزن غیر طبیعی زمان تولد در کودکان ۱۵-۵ ساله آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی کاشان طی سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله وزن بالای هنگام تولد
مقاله آتوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده آرانی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی رضائی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط وزن هنگام تولد با ابتلای به آسم نتایج متناقضی دارد که برخی از مطالعات به ارتباط وزن بالای تولد و دسته دیگر به وزن پائین هنگام تولد به عنوان ریسک فاکتور اشاره می کنند. این مطالعه به منظور بررسی شیوع وزن غیر طبیعی زمان تولد در کودکان مبتلا به آسم اجرا گردید.
مواد و روش ها: مطالعه مقطعی حاضر بر روی ۴۰۰ کودک ۱۵-۵ ساله آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی کاشان طی سال ۱۳۸۶ انجام شد و کودکان بر اساس وزن هنگام تولد درج شده در پرونده به چهار گروه تقسیم شدند.
نتایج: یافته های مطالعه نشان می دهند که ۶۲٫۵ درصد از کودکان مبتلا به آسم دارای وزن مطلوب، ۳۲٫۵ درصد وزن بالا، ۱ درصد وزن خیلی کم و ۴ درصد وزن کم بوده اند. در جنس مذکر ۰٫۴ درصد وزن خیلی کم، ۲٫۳ درصد وزن کم، ۶۳٫۷ درصد وزن مطلوب و ۳۳٫۶ درصد وزن بالا در زمان تولد داشته اند. شیوع وزن خیلی کم در جنس مونث ۱٫۷ درصد، وزن کم ۶٫۲ درصد، وزن مطلوب ۶۱ درصد و وزن بالا ۳۱٫۱ درصد بوده است.
نتیجه گیری: در این پژوهش مشاهده شد که در بین وزن های غیر طبیعی زمان تولد، وزن بالا بیشترین فراوانی را در بین کودکان آسماتیک داشته است که در هر دو جنس مونث و مذکر مشابه بوده است.