مقاله فراوانی فنوتیپ های مقاوم به اریترومایسین در استرپتوکوکوس های جدا شده از لارنگوسکوپ در بیمارستان آموزشی شهید رجایی قزوین (۱۳۹۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: فراوانی فنوتیپ های مقاوم به اریترومایسین در استرپتوکوکوس های جدا شده از لارنگوسکوپ در بیمارستان آموزشی شهید رجایی قزوین (۱۳۹۲)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لارنگوسکوپ
مقاله اریترومایسین
مقاله کلیندامایسین
مقاله مقاومت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میراسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری افشین
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی هاشمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: استرپتوکوکوس های مقاوم به ماکرولیدها امکان دارد به روش سرشتی یا القایی به کلیندامایسین مقاوم شوند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین فراوانی فنوتیپ های مقاوم به اریترومایسین در استرپتوکک های جمع آوری شده از لارنگوسکوپ در بیمارستان آموزشی شهید رجایی قزوین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۲ بر روی نمونه های جمع آوری شده از لارنگوسکوپ در بیمارستان آموزشی شهید رجایی قزوین انجام شد. نمونه ها به روش معمول انتشار دیسک آگار با استفاده از دیسک های اریترومایسین و کلیندامایسین بر روی مولر هینتون آگار (مطابق دستور کار CLSI) بررسی شدند. مقاومت القایی به کلیندامایسین به روش آزمون D در ایزوله های مقاوم به اریترومایسن بررسی شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تحلیل شدند.
یافته ها: از ۲۳ نمونه مورد بررسی، ۱مورد (%۴٫۳۵) فنوتیپ مقاومت القایی به کلیندامایسین (iMLSB)، ۶ مورد (%۲۶٫۱۱) فنوتیپ مقاومت سرشتی به کلیندامایسین و اریترومایسین(cMLSB) ، ۵ مورد (%۲۱٫۷۲) در فنوتیپ MS و ۱۱مورد (%۴۷٫۸۲) از فنوتیپ وحشی بودند. ارتباط معنی داری بین مقاومت نمونه های استرپتوککی نسبت به اریترومایسین و کلیندامایسین و آزمون D مشاهد نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، لارنگوسکوپ بالقوه می تواند نمونه های مقاوم به اریترومایسین و کلیندامایسین را حمل نماید، بنابراین کنترل عفونت قبل از استفاده از این ابزار در بیماران ضروری است.