مقاله فراوانی عوامل خطر سرطان رکتوم در ۱۰۰ بیمار مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۸۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: فراوانی عوامل خطر سرطان رکتوم در ۱۰۰ بیمار مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان رکتوم
مقاله عوامل خطر
مقاله عوامل محیطی
مقاله شیوه زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقبولی لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی داش آتان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: به نظر می رسد عوامل محیطی و شیوه زندگی مردم نقش مهمی در شیوع سرطان کولورکتال دارند بطوریکه این بیماری سومین سرطان شایع در جهان بوده و میزان ابتلا به آن در سال ۲۰۰۲ بیش از ۱ میلیون بیمار بوده است. در ایران میزان فراوانی سرطان کولورکتال در دهه های اخیر افزایش چشمگیر داشته و میزان شیوع آن در حد بالایی در جهان قرار دارد. هدف از این مطالعه تعیین یافته های اپیدمیولوژیک در خصوص همراهی بین عوامل خطرها و سرطان رکتال ایرانی بوده است.
مواد و روش ها: جهت آزمون همراهی بین عوامل خطرهایی مانند شیوه زندگی، سابقه فامیلی، دیابت، هایپرتانسیون و… یک مطالعه مقطعی با ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان رکتوم که به بخش رادیوتراپی بیمارستان امام رضا مراجعه نموده اند، طراحی شد. داده ها در نرم افزار SPSS-16 مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: این مطالعه شامل ۳۰ زن و ۷۰ مرد با میانگین سنی ۴۹٫۳±۵٫۱ سال بود. فعالیت فیزیکی کم، رژیم غذایی کم فیبر، چاقی و سیگار در %۹۶٫۹، %۶۲٫۲، ۴۱% و ۴۲% یافت شد. دیابت، هایپرتانسیون و دیس لیپیدمی در ۲۷%، ۳۷% و ۲۷% بیماران وجود داشت.
نتیجه گیری: شیوه زندگی یک عامل خطر مهم در افزایش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال می باشد. از بین عوامل محیطی و رژیم غذایی موثر در سرطان رکتوم، رژیم غذایی پرفیبر همراهی بیشتری با کاهش خطر بروز سرطان رکتوم دارد. فعالیت فیزیکی کم ارتباط معنی داری با سرطان رکتوم دارد. همچنین سندرم متابولیک (چاقی، دیابت، هایپرتانسیون و دیس لیپیدمی) با سرطان رکتوم همراهی معنی داری دارد.