مقاله فراوانی عوارض روانی اجتماعی کاربران رایانه در شرکت نفت آبادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: فراوانی عوارض روانی اجتماعی کاربران رایانه در شرکت نفت آبادان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رایانه
مقاله کاربر رایانه
مقاله عوارض روانی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افرا ارغوان
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع زاده شیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه رایانه یکی از اجزاء جدایی ناپذیر محیط های کاری است. سلامتی ارتباط مستقیمی با عوامل روانی – اجتماعی کار دارد.
هدف: این پژوهش با هدف تعیین فراوانی عوارض روانی اجتماعی در کاربران رایانه و عوامل موثر بر وقوع این عوارض انجام شد.
روش ها: نوع مطالعه همبستگی می باشد که به صورت تصادفی ساده بر روی ۱۹۹ نفر از کاربران رایانه یکی از شرکت های نفتی خوزستان در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. یافته ها از طریق پرسشنامه های دموگرافیک و عوارض روانی – اجتماعی کار با رایانه جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها : گروه مورد بررسی شامل ۷۸ زن و ۱۲۱ مرد با میانگین سنی ۴۰-۳۰ سال بود که به طور متوسط ۲۱ تا ۴۰ ساعت در هفته از رایانه استفاده می کردند. نتایج نشان داد ۵۱٫۸ درصد از شرکت کنندگان در پژوهش دچار عوارض روانی – اجتماعی ناشی از کار با رایانه در حد متوسط و ۳٫۱ درصد با کمترین فراوانی دچار عوارض شدید شده اند. رابطه معنی دار آماری بین این عوارض با ساعت کار، ساعت کار با رایانه، استراحت و تحصیلات (P-value<0.05) مشاهده شد.
نتیجه گیری: هم اکنون وجود عوارض روانی اجتماعی در جامعه مورد بررسی حالت آسیب گونه ندارد اما کاربرانی که اعتیاد در حد متوسط دارند گروه در خطری هستند که نوع استفاده بعدی آنها مشخص کننده این موضوع خواهد بود که در آینده در گروه کاربران با اعتیاد شدید قرار می گیرند یا کاربران سالم.