مقاله فراوانی تنگی شریان کلیه و عوامل خطر آن در زنان تحت آنژیوگرافی شریان کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: فراوانی تنگی شریان کلیه و عوامل خطر آن در زنان تحت آنژیوگرافی شریان کرونر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیوگرافی
مقاله تنگی شریان کلیه
مقاله عروق کرونر
مقاله عروق کلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی مقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی جلودار هدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تنگی آترواسکلروتیک شریان کلیوی، یک بیماری پیش رونده است که ممکن است منجر به نارسایی کلیه، ادم ریوی ناگهانی، سندرم های ایسکمیک ناپایدار کرونر و هیپرتانسیون مقاوم شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی تنگی شریان کلیوی در زنان داوطلب آنژیوگرافی کرونر و ارتباط آن با عوامل خطر قلبی به منظور مشخص کردن نیاز به آنژیوگرافی همزمان کلیوی و کرونری انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ بر روی ۳۷۵ زن در بیمارستان امام رضاء (ع) مشهد انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل: سابقه هیپرتانسیون تحت درمان و فشار افزایش یافته داخل رگی بیش از ۱۴۰٫۹۰ میلی متر جیوه بدون تاکی کاردی همراه و کراتینین سرمی بیش از ۱٫۵ میلی گرم در دسی لیتر بود. بیماران داوطلب آنژیوگرافی کرونر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، همزمان تحت آنژیوگرافی غیر انتخابی شرایین کلیوی نیز قرار گرفتند. اطلاعات فردی، عوامل خطر آترواسکلروز، یافته های آزمایشگاهی و نتایج آنژیوگرافی در پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مطالعه حاضر، فراوانی تنگی آترواسکلروتیک شرایین کلیوی در زنان،
%۲۰٫۵ بود. در بین عوامل خطر آترواسکلروز، سابقه فشار خون بالا و سن بیشتر از ۶۵ سال با تنگی آترواسکلروتیک شرایین کلیوی، ارتباط معنی داری داشت (P<0.001)، ولی دیابت قندی، افزایش چربی های خون و تدخین سیگار با تنگی شرایین کلیوی ارتباط معنی داری نداشتند. تعداد بیشتر شرایین کرونر تنگ با تنگی شرایین کلیوی ارتباط معنی داری داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: انجام همزمان آنژیوگرافی غیر انتخابی شرایین کلیه ضمن آنژیوگرافی عروق کرونر، بدون انجام تست های غیر تهاجمی بررسی تنگی شرایین کلیوی در افراد زیر توصیه می شود: زنان با سن بالاتر از ۶۵ سال، زنان با سابقه هیپرتانسیون تحت درمان و فشار داخل رگی بالاتر از ۱۴۰٫۹۰ میلی متر جیوه و زنان مبتلا به تنگی بیش از ۵۰ درصد کرونر.