مقاله فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک حامل ژن های est A و elt B در نمونه های اسهالی کودکان زیر پنج سال مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک حامل ژن های est A و elt B در نمونه های اسهالی کودکان زیر پنج سال مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسهال
مقاله اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز
مقاله eltB ،estA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشفیه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ضیغمی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: حقی فخری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (ETEC) یکی از عوامل اصلی اسهال آبکی در کودکان زیر ۵ در کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک حامل ژن های eltB, estA در کودکان اسهالی زیر ۵ سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تبریز بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی و بر روی ۴۵۰ نمونه مدفوع اسهالی جمع آوری شده از کودکان زیر ۵ سال در طی مدت هفت ماه انجام گرفت. پس از کشت و تایید ایزوله های اشریشیاکلی، DNA ایزوله ها استخراج و برای جستجوی حضور ژن های eltB, و estA و یافتن سویه های ETEC از روش Multiplex PCR استفاده شد.
یافته ها: از مجموع ۴۵۰ نمونه مدفوع اسهالی، ۲۰۰ ایزوله اشریشیاکلی اسهال زا مورد شناسایی قرار گرفت. میزان فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی اسهال زا ۴۴٫۴۴ درصد بود. به منظور شناسایی ژن های eltB, estA به طور همزمان در یک واکنش PCR، مخلوطی از دو جفت پرایمر اختصاصی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعه حاضر از ۲۰۰ ایزوله اشریشیاکلی، ۷۵ ایزوله (۳۷٫۵ درصد) ETEC مورد شناسایی قرار گرفت. از ایزوله های ETEC شناسایی شده، ۴۳ ایزوله (۲۱٫۵ درصد) حامل ژن توکسین LT، ۲۱ ایزوله (۱۰٫۵ درصد) حامل ژن توکسین ST و ۱۱ ایزوله (۵٫۵ درصد) حامل ژن های هر دو توکسین بودند.
نتیجه گیری: با توجه به توزیع فراوانی سویه های انتروتوکسیژنیک در شهر تبریز به خصوص در جمعیت کودکان زیر ۵ سال توصیه می شود در آزمایشگاه های تشخیصی از روش های مولکولی که در مقایسه با روش های کلاسیک (کشت و سرولوژی) سریع تر و مطمئن تر هستند استفاده گردد.