مقاله فراوانی انجام پاپ اسمیر و نگرش پیرامون آن در زنان بعد از زایمان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) رشت (۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: فراوانی انجام پاپ اسمیر و نگرش پیرامون آن در زنان بعد از زایمان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) رشت (۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان دهانه رحم
مقاله غربالگری
مقاله پاپ اسمیر
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوک فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عودی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری پور بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در دنیا و شایعترین سرطان در کشورهای در حال توسعه می باشد. تشخیص زودهنگام با غربالگری تست دهانه رحم (پاپ اسمیر) امکانپذیر است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی انجام پاپ اسمیر و نگرش زنان نسبت به انجام آن است.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی- مقطعی می باشد که به ارزیابی فراوانی انجام پاپ اسمیر و نگرش زنان نسبت به انجام آن در بیمارستان الزهرا (س) در سال ۱۳۸۸ پرداخته است. افراد مورد بررسی زنان بستری در بیمارستان الزهراء واقع در دوران پس از زایمان بودند. فرم جمع آوری داده ها از سه قسمت شامل مشخصات دموگرافیک- عبارات نگرشی و سوالاتی در مورد انجام و عدم انجام پاپ اسمیر تشکیل گردید. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.16 و آزمونهای آماری کای دو، تی تست و ANOVA انجام پذیرفت.P<0.05 بعنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: در این بررسی ۲۲۵ نفر از زنان ارزیابی شدند. میانگین سنی زنان ۲۴±۴٫۹ گزارش شد. نتایج نشان داد ۴۶ نفر از نمونه ها (%۲۰٫۴) پاپ اسمیر انجام دادند. میانگین نمره نگرش در زنانیکه پاپ اسمیر انجام می دادند (۳٫۰۹) ۵۲٫۹۸ بطور معنی داری بیشتر از گروه دیگر بود (۴٫۰۳) ۳۷٫۰۲٫ ارتباط آماری معنی داری بین سن (P=0.005)، محل سکونت (P=0.004)، شغل (P=0.0001)، تحصیلات (p=0.0001) و تعداد حاملگی (P=0.01) با انجام پاپ اسمیر گزارش شد. نتایج نشان داد ارتباط آماری معنی داری بین سن (P=0.0001)، محل سکونت (P=0.0001)، تحصیلات (p=0.0001)، شغل (p=0.001)، تعداد حاملگی (p=0.02)، سن ازدواج (p=0.002) و بیمه (p=0.0001) با نگرش وجود دارد. موانع مطرح شده برای انجام پاپ اسمیر: خجالت (%۲۰٫۸)، نگرانی (%۲۳٫۶)، درد (%۱۲٫۴)، هزینه (%۱۲٫۹) ترس از نتیجه (%۱۱٫۶) و نداشتن آگاهی در مورد محل انجام پاپ اسمیر (%۴۲٫۲) عنوان گردید.
نتیجه گیری: نتایج بررسی حاضر نشان داد اکثر زنان پاپ اسمیر انجام نمی دهند و نیز نگرش مثبت افرادی که آزمون غربالگری پاپ اسمیر را انجام می دهند بیشتر از افرادی است که این روش را انجام نمی دهند. با توجه به اهمیت آزمون پاپ اسمیر در پیشگیری از سرطان سرویکس، لزوم اطلاع رسانی گسترده جهت ارتقاء سطح نگرش زنان توصیه می شود.