مقاله فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های مختلف قمری – مطالعه ده ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های مختلف قمری – مطالعه ده ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشی
مقاله ماه های قمری
مقاله مسلمانان
مقاله خودمسموم سازی
مقاله رمضان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغفور
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تذهیبی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده حکیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خودکشی پدیده ای چندبعدی است که عوامل فرهنگی و اجتماعی در پیش گیری و فراوانی آن نقش دارند. عوامل دینی به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم در کاهش میزان خودکشی شناخته شده اند. برای مسلمان ها، ماه های مختلف سال اهمیت متفاوتی دارد و در آن به برگزاری آیین های فردی و اجتماعی متفاوتی می پردازند. در این مطالعه، فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های مختلف قمری بررسی شد.
مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی بر روی پرونده کلیه اقدام کنندگان به خودمسموم سازی در دهه ۱۴۲۵-۱۴۱۶ هجری قمری صورت گرفت که به اورژانس مسمومین استان اصفهان مراجعه نموده بودند و سپس بر اساس سن و جنس طبقه بندی شدند. نتایج حاصل پس از جمع بندی توسط آزمون آماری c2 و تحت نرم افزار SPSS نسخه ۱۱ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: از مجموع ۱۴۲۸۰ اقدام کننده به خودمسموم سازی، غالب اقدام کنندگان زن و در گروه سنی ۳۹-۲۰ سال بودند. صرف نظر از تفکیک جنسی، کمترین فراوانی اقدام در ماه های رمضان و شعبان بود. در گروه های سنی زیر ۴۰ سال نیز کمترین فراوانی اقدام به خودکشی در ماه رمضان بود.
نتیجه گیری: کاهش فراوانی اقدام به خودکشی در ماه رمضان می تواند به دلیل همراه شدن خودسازی و خویشتنداری با اقدامات نوع دوستانه و حضور در مراسم اجتماعی دینی مربوط به این ماه باشد.