مقاله فراوانی آلودگی تصادفی با نمونه های آزمایشگاهی و عوامل زمینه ساز آن در کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر یزد ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: فراوانی آلودگی تصادفی با نمونه های آزمایشگاهی و عوامل زمینه ساز آن در کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر یزد ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی
مقاله مواجهه اتفاقی
مقاله عوامل عفونی
مقاله کارکنان
مقاله آزمایشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: کارکنان آزمایشگاه ها در معرض برخورد اتفاقی با نمونه های بالینی در جریان کار روزانه می باشند که ممکن است باعث انتقال آلودگی شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آلودگی تصادفی، با نمونه های آزمایشگاهی در کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی یزد بوده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۰۰ نفر از کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی یزد و با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی و اعتبار علمی آن تائید شده، به صورت مصاحبه انجام گردید. داده ها با کمک نرم افزارآماریSPSS و بااستفاده از آزمون های آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در این تحقیق ۸۶ درصد سابقه برخورد تصادفی با نمونه های بالینی از جمله خون، سرم و ادرارگزارش کردند. علت در ۴۱ درصد بی احتیاطی خود و ۲۹ درصد حجم زیادکار گزارش شد. بیشترین عامل سر سوزن (۵۲%) به ویژه در افراد شاغل در بخش خونگیری (۵۱%) و دردست ها (۶۹%) گزارش شد. تفاوت آماری معنی داری بین آزمایشگاهای دولتی و خصوصی
p=0.517))، نوع استخدام (P=0.411)، سابقه کار (۰٫۲۶۹) ومدرک تحصیلی (P=0.454) با میزان برخورد تصادفی با نمونه های بالینی مشاهده نشد. گروه سنی ۲۰-۲۹ سال در مقایسه با سایر گروه های سنی و افراد شاغل در نمونه گیری بیشترین میزان برخورد با نمونه های بالینی را گزارش کردند (P=0.034).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در بین کارکنان آزمایشگاه های شاغل در شهر یزد مطالعه شده بیشترین میزان برخورد تصادفی با نمونه های آلوده خصوصا« خون و سرم و بیشتر در گروه سنی ۲۰-۲۹ ساله وبا روش سوراخ شدن انگشت سبابه دست در حین خونگیری اتفاق افتاده است.