مقاله فراوانی آلودگی انگل های روده ای در مراجعه کنندگان مناطق مرکزی استان مازندران (سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: فراوانی آلودگی انگل های روده ای در مراجعه کنندگان مناطق مرکزی استان مازندران (سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل های روده ای
مقاله شیوع
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اسبویی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی شیرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی پاشاکلایی ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: پورحاجی باقر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نیا هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: پقه عبدالستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ژیاردیازیس به ویژه در استان مازندران، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع عفونت های انگلی در نمونه های مدفوع ساکنین مناطق مختلف مرکزی استان مازندران به ویژه بر حسب فصول مختلف سال انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر به روش توصیفی، با نمونه گیری تصادفی از نمونه های مدفوع مراجعین به مراکز مختلف درمانی مناطق مرکزی استان مازندران از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه های جمع آوری شده از لحاظ انگل شناسی با روش های مستقیم و فرمالین – اتر مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از مجموع ۴۲۲۳ نمونه مدفوع انسانی مورد بررسی ۷۵۶ نفر (%۱۷٫۹) مبتلا به حداقل یک نوع انگل بودند. بیشترین میزان آلودگی به بلاستوسیستیس هومینیس ۸٫۱ درصد، ژیاردیا لامبلیا ۶٫۴ درصد و استرونژیلوئیدس استرکورالیس ۱٫۴ درصد بود. میزان آلودگی در مناطق روستایی (%۶٫۱)، مناطق شهری (%۵٫۹) و کوهستانی (۵٫۹%) می باشد. بیشترین میزان شیوع به آلودگی انگلی در مناطق شهری در فصل تابستان (۳۹٫۴%)، در مناطق روستایی در بهار (۳۲%) و مناطق کوهستانی در پاییز (۲۸%) بوده است. از لحاظ آماری اختلافی معنی دارای در میزان آلودگی به انگل های روده ای بین مناطق انتشار آلودگی انگلی و در فصول مختلف مشاهده نشد (P>0.5).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع عفونت های انگلی روده ای در منطقه مرکزی استان مازندران تشخیص و درمان مبتلایان، ارتقا؛ سطح بهداشت عمومی می تواند در پیشگیری و کنترل این عفونت ها موثر می باشد.