مقاله فراوانی آفازی ناشی از سکته مغزی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: فراوانی آفازی ناشی از سکته مغزی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفازی
مقاله سکته مغزی
مقاله فراوانی
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: خاتون آبادی سیداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنابی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: پیران امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آفازی اختلال اکتسابی زبان به علت آسیب مغزی می اشد. شیوع آفازی ناشی از سکته مغزی درمطالعات اولیه بین۲۱-۳۸%  گزارش شده است ولی تا به امروز مطالعه ای که درباره فراوانی آفازی در جامعه ما نشان داده شده باشد انتشار نیافته است. هدف پژوهش حاضرتعیین فراوانی آفازی ناشی از سکته مغزی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر بصورت توصیفی مقطعی بر روی ۳۰ بیمار آسیب دیده مغزی در ۳ بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران با دامنه سنی ۸۰-۱۵ سال انجام گرفت. برای انجام این مطالعه از پرسشنامه اطلاعات فردی، آزمون غربالگری آفازی می سی سی پی(Mississippi Aphasia Screening Test: MAST) ، و پس از جمع آوری اطلاعات نیز از نرم افزار آماری SPSS16 برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: این مطالعه توصیفی نشان داد که از ۲۲ بیمار مبتلا به سکته مغزی ۵ نفر (۲۲٫۷%) دچار آفازی هستند. میانگین سن بیماران آفازی (۷۸-۵۰)۶۹٫۶  سال با انحراف معیار ۱۱٫۵۲ بود. ۶۰% بیماران آفازی مرد و ۴۰% آنها زن بودند. علت آسیب مغزی در تمام بیماران آفازی سکته مغزی بود، همچنین در این مطالعه ۸۰% بیماران آفازی سابقه ابتلا به بیماری دیابت و فشار خون را داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه با آخرین مطالعات انجام گرفته در زمینه شیوع آفازی همخوانی داشت. همچنین این مطالعه نتایج دیگر مطالعات را تصدیق کرد بر این اساس که اتیولوژی آسیب، سن و سابقه ابتلا به بیماریهای دیابت و فشار خون نقش مهمی در بروز آفازی دارند.