سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا احتمایی – دانشجوی کارشن اسی ارشد رشته خاکشن اسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
ابراهیم پناهپور – عضو هی ات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، کروه خ
حبیب اله نادیان – عضو هی ات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه رامین
عبدالامیر معزی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رابطه با تاثیر کود فسفر بر افزایش همزمان فسفر محلول و قابل جذب در خاک اطلاعات اندکی وجود دارد. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فسفر افزوده شده به خاک و افزایش فسفر محلول و قابل جذب و تاثیر آن بر غلظت روی و منگنز قابل جذب در خاک های تحت کشت نیشکر شوشتر در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل در شش تیمار ۰، ۲۵ ، ۷۵ ، ۱۲۵ و ۳۷۵ و ۱۱۰۰ میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک از نمک منو فسفات پتاسیم و سه دوره زمانی ۲۰و۵۰و۶۰ روز انجام شد. نمونه مرکب خاک از مزارع کشت نیشکر تهیه و غلظتهای مختلف فسفر به آن اضافه و نمونه ها در شرایط رطوبت مزرعه در زمان های مذکور در انکوباتور در دمای ۲۵ درجه س انتیگراد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت فسفر به خاک غلظت فسفر قابل جذب، فسفر محلول و فسفر تثبیت شده افزایش و غلظت روی و منگنز قابل جذب کاهش یافت. زمانیکه کود فسفر به خاک افزوده بخشی از آن باعث افزایش فسفر محلول و قابل جذب و مابقی کود اضافه شده در خاک رسوب کرده است، بدین ترتیب ۵۷/۶۴ درصد از کود فسفر مصرفی طی مدت زمان سی روز و ۱۸/۳۵ درصد در طی مدت ده روز در خاک به فرم قابل جذب تبدیل شد