مقاله فراداده حفاظت و تطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (ا.ای.آی.اس.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: فراداده حفاظت و تطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (ا.ای.آی.اس.)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفاظت رقمی
مقاله فراداده حفاظت
مقاله ا.ای.آی.اس
مقاله سیستم های اطلاعاتی
مقاله الگوی اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمیعی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف مطالعه و شناسایی عناصر فراداده حفاظت در سه طرح تحقیقاتی سیدارز، کتابخانه ملی استرالیا، و ندلیب، و میزان تطابق آن با عناصر الگوی اطلاعاتی استاندارد ا.ای.ای.اس. انجام گرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش کتابخانه ای و دلفی انجام گرفته است. در این پژوهش عناصر فراداده حفاظت سه طرح تحقیقاتی از طریق مشاهده، مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و مدیران طرح تحقیقاتی مورد پژوهش گردآوری شد. سپس این عناصر با یکدیگر مقایسه و ارتباط آنها با مولفه ها و انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی استاندارد ا.ای.آی.اس. سنجیده شد.
یافته ها: رویکردهای عناصر فراداده حفاظت در طرح های فوق، مفاهیم و اصطلاح شناسی ا.ای.آی.اس. را به عنوان چارچوب بنیادین فراداده ای خود اتخاذ کرده اند، اما کتابخانه ملی استرالیا به طور ضمنی از ا.ای.ای.اس. تبعیت می کند. هر سه طرح، رویکردشان تمرکز بر مولفه های اطلاعات منشا و بازنمایی مدل اطلاعاتی ا.ای.آی.اس. است و به دیگر انواع اطلاعات الگوی اطلاعاتی ا.ای.آی.اس. مانند اطلاعات توصیفی و یا بسته بندی و اطلاعات توصیفی حفاظت (از قبیل اطلاعات مرجع، محتوا و تثبیت) بسیار محدودتر پرداخته اند.
نتیجه گیری: وجود فراداده برای حفاظت سطح بالا، مستقل از ویژگی های حفاظت رقمی، می تواند نقطه آغازی برای اقدامات جدید حفاظت رقمی باشد و تطابق فراداده حفاظت و استاندارد ا.ای.آی.اس. را در میان انباره های آرشیوی ارتقا بخشد. با استفاده از یافته های این پژوهش می توان کوششی جدید را برای شناسایی بهترین عملکردها و رویکردهای رایج برای به کارگیری فراداده حفاظت در حمایت از فرآیند حفاظت رقمی آغاز کرد؛ و در نهایت استفاده همه از یک استاندارد فراداده حفاظت نظیر پرمیس و بومی سازی آن در هر کشور را الزامی می سازد.