سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد مسعودی – دانشجوی دکتری حسابداری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمدعلی آسوده – کارشناس ارشد جامعه شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمانشاه ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرمانشاه، ایران)
طیبه آسوده – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرمانشاه ، ایران)

چکیده:

به منظور بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه آداب و مهارتهای زندگی فراتحلیلی در این زمینه برروی ۸۸ تحقیق (۷۲تحقیق توسط دانشجونان کارشناسی ارشد، ۱۳ تحقیق به عنوان طرح پژوهشی و ۳ تحقیق به عنوان رساله دکتری) که تا سال ۱۳۸۷ در مراکز آموزشی و پژوهشی استان تهران، اصفهان و آذربانجان شرقی انجام شده بودند صورت گرفت. جهتانجام فراتحلیل از چک لیسج مححق ساخته ای که در برگیرنده سه قسمت شناسنامه پژوهش، کلیات پژوهش و نتایج وپیشنهادهای پژوه بود استفاده گردند. چک لیست توسط دو ارزیاب ۹۷% اجرا شد و نتایج ارزیابی به وسیله ضیریپ پایانی بینارزیابی مورد بررسی قرار گرفته ضریب پایانی بین دو ارزناب ۹۷ % به دست آمد برخی از نتایج این فراتحلیل به قرار زیراست: اغلپ پژوه های مورد بررسی در این تحقیق بر روی نوجوانان و دانش آموزان عادی مقطع دبیرستان بوده و تعدادکمی نیز بر روی دانشگاهیان و دانش آموزان دوره راهنمانی انجام شده است. حدود ۸۸ درصد تحقیقات مورد نظر در حوزهآداب و مهارت های زندگی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، در بین سال های ۸۰ تا ۸۷ انجام شده در صورتیکه قبل از سال ۷۴ هیچ پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است. در زمینه تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها اغلبپژوهشگران از روش آزمون T گروه های مستقل برای تجزنه و تحلیل داده های پژوهش خود استفاده نموده انده طبقبررسی های به عمل آمده از ۸۸ پژوهش مورد بررسی در حوزه مهارت های زندگی و موضوعات مربوط به آن ، حدود ۸۶پرسشنامه مختلف در زمینه مهارت های زندگی توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. از ۸۸ پژوهش موردبررسی ، در ۷۲ پژوهش ، محقق دانشجوی کارشناسی ارشد بوده و ۱۳ نمونه نیز اختصاص به طرح های پژوهشی داشتهاست و تعداد کمی از پژوهشگران برای دریافت رساله دکتری تخصصی خود موضوع مهارت های زتدگی را انتخاب کردهبودند. در ارتباط با محتوا، مهارتهایی چون بخشودگی، مدیریت کسب و کار و منزل (که در زمره مهارتهای زندگی بومی قراردارند) با کمترین فراوانی مواجه است تکه تکه کردن مهارتهای زندگی و عدم توجه همزمان به مجموعه مهارتها در مطالعات ازجمله نقانص محتوایی پژوهش های انجام شده در حوزه آداب و مهارتهای زندگی است.