سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید نومی خلجان – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز.
غلام حسین زمانی – استاد و عضو هیئت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
آرمان بخشی جهرمی – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اقتصادی – اجتماعی، مرکز تحق

چکیده:

از معضلاتی که در دهه اخیر در کشور با آن روبرو هستیم بیکاری جوانان خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی میباشد، که این معضل در بخش کشاورزی بسیار حادتر به نظر میرسد. متأسفانه مشکلات گوناگونی بر سر راه جذب و اشتغال دانشآموختگان وجود دارد که نه تنها دستیابی به این مهم را دچار تردید کرده بلکه بیکاری این سرمایههای معنوی، کشور را به یک بحران اقتصادی – اجتماعی تبدیل نموده است. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان کشاورزی کشور با بهره گیری از فن فراتحلیل (Meta Analysis) با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون این مهم و تحلیل و جمعبندی آنها انجام گردید. فراتحلیل را میتوان مطالعه و بررسی نظاممند پژوهشهای گذشته دانست پژوهشهایی که همه درباره یک عنوان خاص به عمل آمدهاند. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش با مطالعه و واکاوی تحقیقات انجام شده در همین زمینه طی سالهای گذشته بدست آمد. نتایج نشان میدهد که مطالعات انجام شده از ساختار و روششناسی مشخصی پیروی نکرده بلکه هر تحقیق بطور مستقل با رویکردی جداگانه به امر تحقیق پرداختهاند. جمعبندی نتایج حاکی از آن است که کلیه تحقیقات انجام شده گویای وضعیت بحرانی بیکاری در رشتههای کشاورزی به ویژه رشتههای زراعت و اصلاح نباتات و گیاهپزشکی میباشد. مشکلات خانوادگی بیشترین مانع در راه اشتغال دانشآموختگان کشاورزی و عوامل اجتماعی مهمترین عامل موثر بر اشتغال دانش آموختگان کشاورزی میباشد. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادات کاربردی برای بهبود اوضاع اشتغال دانشآموختگان کشاورزی ارائه گردید.